Sarika Liljegren – KBT-terapeut

(Steg 1 KBT Kognitiv Beteende Terapi)

Hej! Jag är Sarika!

Filosofie Kandidatexamen Beteendevetenskapliga programmet på Mälardalens Högskola med Grundutbildning i KBT (Kognitiv Beteende Terapi) Steg 1 med examen från KBT Svealand, Örebro

Jag har möjlighet att ta emot vuxna, barn/ungdomar, familjer eller par för exempelvis stödsamtal, krissamtal eller insikts- och bearbetande psykoterapisamtal.

Mångårig erfarenhet av professionell samtals behandling i möte med människor i svåra livssituationer, som kurator på ungdomsmottagning, familjebehandlare på socialtjänsten och handledare på HVB-hem för ensamkommande barn.

Min expertis

Stress och oro

 
Läs mer
Stress och oro är något vi alla har – mer eller mindre. När pressen blir för stor, kan vi påverkas negativt. Ibland behöver vi ta hjälp utifrån.

Någon att tala med

 
Läs mer
Ibland behöver man bara någon som lyssnar och som man i förtroende kan få prata med.

Familjekonflikter

 
Läs mer
Konflikter med familjen kan te sig väldigt olika, beroende på personer och situationer. Med professionell hjälp och med rätta verktyg, kan ni ta er igenom både större och mindre konflikter på ett effektivt sätt.

Arbetsförlust eller förändring

 
Läs mer
Att bli arbetslös, omplacerad på jobbet eller utsatt för större förändringar av olika slag, kan påverka oss negativt. Ibland är det skönt att få prata med någon som kan hjälpa dig att navigera genom dessa stormar.

Depression

 
Läs mer
De allra flesta depressioner uppkommer i samband med att en individ drabbas av en svår förlust. Det kan vara allt från förlusten av en närstående, genom dödsfall eller skilsmässa, till förlust av den egna hälsan, av ett arbete eller av sitt anseende. Tillsammans med en terapeut kan individen få hjälp att gradvis återställas och få tillbaka sin självkänsla.

Oregelbundna sömncykler

 
Läs mer
Sömnbrist eller problem med sömnen är mycket vanligt förekommande. Sover man dåligt påverkas vår förmåga att fungera på dagen. Sömn är en central del av vår återhämtning och viktig för vår hälsa på flera olika sätt. Det finns behandlingsmetoder med KBT för att komma till rätta med sömnproblem.

Otrohet i parrelationer

 
Läs mer
Djupa sår i en parrelation behöver inte betyda slutet på ett förhållande. Men för att kunna gå vidare, behöver otrohetsaffärer avslutas och båda parter behöver vara motiverade att aktivt jobba med relationen för att komma förbi svek och besvikelser. Ta hjälp! Att bli bedragen är traumatiskt och ofta behöver båda parter verktyg att komma vidare.

Skadliga tankar

 
Läs mer

Skadliga tankar är ett självdestruktivt beteende som många gånger skapar ett tankemönster, som man kan behöva hjälp med för att ta sig ur.

Isolering och ensamhet

 
Läs mer
Människor isolerar sig av olika anledningar. Kanske har individen utsatts för mobbing och är därför rädd för att utsättas för liknande situationer, eller att misslyckas. Andra har inte valt sin ensamhet själva, men har svårt att ta sig ur den av olika anledningar. Med professionell hjälp kan du komma ur isolering och ensamhet.

Ansträngda relationer

 
Läs mer
Ansträngda relationer kan förekomma överallt – exempelvis på arbetsplatsen, i hemmet, eller mellan vänner. Ta hjälp själv, som par eller som grupp.

Beroende

 
Läs mer
Missbruksproblem brukar innefatta beroende av alkohol, tobak, narkotika, läkemedel och spel. Även mat, när den är uppenbart olämplig eller intas i överdrivna mängder. De olika missbruken har mycket gemensamt och det förekommer ofta att den enskilde patienten har fler än ett missbruk. Inom beteendeterapin finns effektiva metoder som arbetar med social färdighetsträning, motiverande samtal, självkontroll, konsekvenspedagogik och beteendeinriktad par- och familjeterapi. Särskilt i ett tidigt skede av alkoholmissbruk och med personer med stor konsumtion, men utan starkt utvecklat beroende, har man haft stor framgång, med korta insatser.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi (KBT) är en behandlingsmetod som syftar till att förändra negativa tankar och beteendemönster i en människas liv så att en positiv förändring ska kunna ske. KBT är en kombination av två behandlingsmetoder. Den första är beteendeterapi (BT) där fokus ligger på beteendet och dess konsekvenser och den andra är kognitivterapi (KT) som fokuserar på det kognitiva, vilka tankar som leder till ett dåligt mående.

Min erfarenhet:

Jag har möjlighet att ta emot vuxna, barn/ungdomar, familjer eller par för exempelvis stödsamtal, krissamtal eller insikts- och bearbetande psykoterapisamtal. Mångårig erfarenhet av professionell samtalsbehandling i möte med människor i svåra livssituationer, som kurator på ungdomsmottagning, familjebehandlare på socialtjänsten och handledare på HVB-hem för ensamkommande barn.

Så här går det till:

Boka tid

Kontakta mig för att boka in en tid.
w

Samtal

Terapin börjar med att terapeuten gör en konceptualisering som innebär att vi tillsammans utforskar vi hur allt hänger ihop och vad det är som gör att läget är som det är just nu. Terapeuten och du som klient är som två forskare där du är experten på dig själv och terapeuten experten på kognitiv och beteendeinriktad terapi.
Z

Uppföljning

I terapin sätter mål upp, både kortsiktiga och långsiktiga, som vi ska nå fram till med terapin. I terapirummet jobbar vi med tankar, känslor och beteenden och hur de hänger ihop. Du får hemuppgifter av olika slag som vi utvärderar när vi ses. Det kan handla om att prova nya beteenden, exponera sig för något som är jobbigt eller att öva på nya sätt att tänka.

”Om jag vill lyckas att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där” 

Kåver, (2016 s. 191)