Behandlingsmetoder

Kontakta mig

Min expertis:

Min erfarenhet: Jag är legitimerad psykoterapeut på Svenska Institutet för Kognitiv Psykoterapi i Stockholm med grundutbildning som beteendevetare filosofisk kandidatexamen. Min utbildning är bred och jag arbetar utifrån flera ben med tyngdpunkten på Schemabaserad, relationell och KBT.

Anknytningsteorin är den grund som jag står på för att förstå. nära relationer.

Utöver min grundutbildning har jag läst vård vid livets slut och vårdetik. Har god kunskap och erfarenhet av att hantera människor som står inför sorg, kris/psykologiskt trauma om du har levt med svår stress som pågått under lång tid exempelvis våld i nära relation både bevittnat våld och utsatt för våld, krigssituation, plötsligt oväntat dödsfall, svår olycka, rånöverfall och naturkatastrofer. Jag har även stor erfarenhet av familjebehandling, våld i nära relationer och hederskultur samt en 16 års erfarenhet inom vården på hjärtintensiven.

Har stor erfarenhet av att jobba med ungdomar från 13-23 med deras psykiska och sexuella hälsa på ungdomsmottagningen.

Till mig kommer individer och par som har utmaningar eller problem kopplat till stress, ångest, krishantering, sorg bearbetning, relationella problem som handlar om att få ihop livspusslet när det kommer till intimiteten, lusten, närhet och tillit. Det kan också handla om att separera på ett bra sätt för att kunna fortsätta ha en bra relation till varandra när det finns barn i bilden vill man få hjälp att ha ett barnfokus i separationen.

Det kan även vara par som kommer med utmaningarna i att rädda relationen vid svek, otroget, svartsjuka och anknytningsmönster i relationen.  Jag har både individualterapi, par och familjeterapi. Byggstenarna i mitt yrkesliv är och har alltid varit att arbeta med personer som behöver och längtar efter förändring i sina liv, att få ta sig tiden att lära känna sig själv på ett djupare plan, förstå sina känslor och behov men även kunna stå upp för sina grundläggande behov. som innefattar skydd, trygghet, medkänsla, kärlek, bekräftelse och behov av självbestämmande, sätter lämpliga gränser. behovstillfredsställelse främjar sund psykologisk utveckling och mognad.

Jag erbjuder:

Parterapi

Kvalitet på våra relationer påverkar vår livskvalitet på många plan. Men att leva tillsammans är inte alltid lätt. Det är inget nytt att kommunikation är en av de viktigaste sakerna för att förstå varandra i ett förhållande. Men hur kommunicerar man egentligen?

Min strävan är att hjälpa par att bli trygga sin relation, njuta tillsammans, känna intimitet, hjälp med att kommunicera vad man vill, behöver och inte vill.
Djupa sår i en parrelation behöver inte betyda slutet på ett förhållande.

Men för att gå vidare måste båda parter vara motiverade att arbeta aktivt i relationen för att få slut på otrohet och övervinna svek och besvikelse. Att bli sviken eller uppleva otrohet är traumatiskt och ofta behöver båda parter hjälp och verktygen att komma vidare i relationen eller avsluta på ett bra sätt.

Parterapi EFT

Vad är EFT?

Vad är då Emotionellt fokuserad parterapi? Det hela började på 1980-talet i Nordamerika. Dr. Sue Johnsson var den ledande terapeuten och forskaren bakom metoden. Under 1990-talet och 2000-talet vidareutvecklade Sue Johnsson metoden med hjälp av många andra terapeuter och forskare.

EFT är en strukturerad korttidsterapi om 10 – 20 samtal, fler i vissa fall. Fokus ligger på hur paret hamnar i destruktiva mönster, inte på vem som har rätt eller fel. I EFT koncentrerar man sig på samspelet och hur båda i en kärleksrelation bidrar till detta samspel. Paren får hjälp att bryta sina negativa mönster och stöd att skapa trygghet och tillit i sin relation. Vägen till en djupare och helare relation går via att se både de egna behoven, och den andras. Läs mer om forskningen kring emotionellt fokuserad parterapi.

Parterapi utifrån emotionellt fokuserad terapi (EFT) ger er möjligheten att komma ur destruktiva mönster. Det är en parterapi som skapar förutsättningar för att känna större tillit och djupare intimitet med varandra. Metoden hjälper er att bryta era destruktiva mönster och stärka ert förhållande. Terapin lägger sit fokus på ert samspel och hur ni båda bidrar till detta samspel samt stöd att skapa trygghet och tillit i er relation. Med hjälp av parterapi utifrån EFT lär ni er att se varandra och stötta varandra i konflikter istället för att hamna i negativa spiraler.

Par terapi vänder sig till alla former av relationer så som samkönade relationer, heterosexuell relation om ni lever som gifta, sambor, särbor eller är omgifta.

”Jag vet att du finns där för mig”.

Enskild terapi

KBT Eskilstuna erbjuder individualterapi för dig som känner stress, oro, frustration, du kanske ställs inför situationer eller olika omständigheter som du inte vet eller kan hantera.

I dessa läget kan det vara bra att få prata med en psykoterapeut som hjälper dig att kartlägga, identifiera det du behöver och hitta önskad riktning till dit du vill. För att du ska nå en acceptans och läkning kan det vara hjälpsamt få hjälp att sätta ord på det du känner, tänker, behov samt få vägledning och tid att processa det svåra med en kunnig terapeut.

Familjeterapi

Familjeterapi är en typ av terapi som involverar deltagande av flera medlemmar i en familj.

Målet med familjeterapi är att förbättra kommunikationen, lösa konflikter och stärka relationerna inom familjen.

Familjeterapisessioner kan genomföras med alla medlemmar i familjen närvarande, eller med mindre undergrupper.

Terapeuten kan också träffa enskilda familjemedlemmar för att få olika perspektiv på frågorna.

Familjeterapi är användbar för att behandla en mängd olika problem som depression, ångest, missbruk och relationsproblem.

Schematerapi

Schematerapi är en typ av psykoterapi som kombinerar inslag av kognitiv beteendeterapi (KBT), objektrelationer och gestaltterapi.

Terapin bygger på tanken att människor har underliggande ”scheman” eller mönster av tankar, känslor och beteenden som utvecklas i barndomen och fortsätter att påverka deras vuxna liv.

Dessa scheman kan leda till negativa tankar, känslor och beteenden som bidrar till utvecklingen av psykiska tillstånd som depression, ångest och personlighetsstörningar.

I schematerapi hjälper terapeuten klienten att identifiera och förstå sina scheman och hur de påverkar sitt nuvarande liv.

Utbildningsterapi

Det finns möjlighet att få utbildningsterapi som är kopplat till grundläggande psykoterapi utbildning, psykoterapeut programmet eller psykolog programmet utifrån vilka krav som ställs från olika utbildningsprogram.

Vanliga frågor kring KBT och schematerapi

Vad innebär schematerapi?

Schematerapi kan ses som en vidareutveckling av Beck’s ursprungsmodell anpassad för behandling av mer långdragen och komplex problematik där traditionell KBT inte visat sig effektiv. Schematerapeutisk är en terapiform inom KBT som bygger bland annat anknytningsteori, gestaltterapi och dynamisk terapi. Till skillnad från traditionell KBT har schematerapi bland annat större fokus på barndomserfarenheter och det relationella terapialliansen. Ansatsen kring anknytningsteorin är utforskande kring hur vår livsberättelse över hur våra grundläggande behov har tillgodosetts under vår uppväxt av våra anknytningspersoner. Det är av stor betydelse att de erfarenheter vi har av basala grundläggande känslomässiga behov behoven är en viktig del i att främja personens psykologiska utveckling och mognad. Om dessa grundläggande känslomässiga behov inte tillgodoses utvecklar man enligt schematerapi tidiga maladaptiva scheman.

Vad är ett schema?

Kan du känna igen dig i någon av dessa påstående?
• Är du ofta svartsjuk?
• Är du konstant rädd för att bli avvisad eller övergiven av din partner eller dina vänner?
• Har du fastnat i destruktiva förhållanden?
• Faller du in i gamla och negativa mönster som du inte lyckas komma ur?
• Är det svårt att kontrollera impulser och känslor?
• Har du känslor av tomhet och likgiltighet?
• Sätter du alltför höga krav på dig själv för att nå lycka och duga inför andra?
• Har du ett omättligt bekräftelsebehov?
• Plågas du ofta av skam och skuldkänslor?
• Anklagar du ofta dig själv?
• Känner du dig som en dålig människa?
I så fall kan schematerapi vara något för dig!

Ett schema är utvecklas utifrån våra tidiga erfarenheter av våra miljö i relation till personer i vår omgivning främst våta anknytningspersoner. Hur vidare omgivningen har kunnat tillgodose dessa behov eller om vi har utsatts för upprepade kränkningar eller frustrerad i våra grundläggande känslomässiga behov blir våra maladaptiva scheman. De scheman som är sunda och bra kallas för tidiga adaptiva scheman.

Scheman genomsyrar vår personlighet, hur vi ser på andra och vår självbild men även hur vi tänker, våra minnen, kroppssensationer, våra känslor, våra erfarenheter i våra nära relationer och våra beteendemönster.

Vad är tidiga dysfunktionella scheman?

Ett schema är därför en metafor för vad vi har lärt oss om oss själva och vår miljö, och hur vi har lärt oss hur vi bäst hanterar situationer. Regelbunden frustration över känslomässiga behov under uppväxten skapar oro och obehag som vi gör vårt bästa för att hantera utifrån förutsättningar. När vi upplever dessa behov frustrationen förknippad med dödlig fara som kroppen svarar med en kamp-eller-flykt-strategi. En kamp/flykt-strategi kompenserar för smärtan av akut frustration. Att svara med en kamp- eller-flyckt-strategi görs vid verkliga hot och farliga situationer. Men när barn upprepade gånger utsätts för frustration  i våra behov tenderar strategier att bli automatiska och komma till uttryck även i situationer där de inte längre behövs och då ställer den till det mer för en och hjälper oss inte. gyn. Den fortsatta användningen av kompensatoriska strategier i relationer stärker själva beteendet samtidigt som det hindrar behoven från att tillgodoses. något som regelbundet kommer till uttryck i situationer där det inte längre behövs. Tidiga dysfunktionella scheman bidrar ofta till utvecklingen av psykisk ohälsa eftersom vi lever med osunda livsmönster som skapar stress, oro, obehagliga känslor, ensamhet och frustration i vad vi behöver.

Vilka är våra känslomässiga behov?

Våra grundläggande känslomässiga behov betraktas som medfödda, allmänmänskliga och evolutionärt betingade. Grundläggande behov bland annat känslan av skydd, trygghet, omvårdnad, känslomässig vägledning att reglera våra känslor, kärlek, att man blir validerad av sin sociala omgivning, autonomi, nyfikenhet, självständighet, uppmuntran, gränssättning och självmedkänsla. Att i rimlig grad få känslomässiga behov uppfyllda i sina relationer samt att själv gå i riktning mot behovstillfredsställelse främjar sund psykologisk utveckling och mognad.

Hur går en KBT-behandling till?

En KBT behandling börjar vanligen med att man tillsammans kartlägger aktuella symtom d.v.s. vilket konkret psykiskt eller annat lidande klienten uttrycker. Därefter gör man en konceptualisering, även kallat KBT fallformulering vilket innebär att man kartlägger vilka aktuella situationer, tankar, känslor och beteenden som är kopplade till lidandet i fråga. Om klienten har en mångårig och långdragen problematik gör man vanligen en noggrann anamnes (levnadsbeskrivning) av uppväxten och kartlägger olika livshändelser som kan ha spelat in i formandet av aktuella beteenden. Är klientens aktuella problem mindre komplexa arbetar man oftast mer ”här och nu och framåt”. Ytterligare ett kännetecken av KBT behandling generellt är att man ställer upp mätbara behandlingsmål. Det betyder i korthet att man definierar och konkretiserar aktuella problem så att de går att mäta och utvärdera. KBT är en terapiform under ständig utveckling och man kan idag finna KBT influerade modeller för behandling av de flesta psykiska och psykiatriska störningar.

Vilka är de vanligaste problemen att söka hjälp för?

Det vanligaste saker man söker hjälp för på KBT Eskilstuna är bland annat när klienten är nedstämd och ledsen, behöver hjälp i en sorgbearbetning eller behöver öka sin självkänsla.

Ibland är det så att klienten står inför ett svårt val, längtar efter en förändring eller har återkommande panikångest.

Vissa känner att de hamnar i samma destruktiva beteenden, är utmattad och behöver hjälp med stresshantering, har svårt med nära relationer, eller behöver öka sin självkänsla.

Ibland upplevs irritation och frustration i parrelationer. Konflikter lyckas inte hanteras på ett önskvärt sätt och det finns svårigheter att kommunikationsmässigt nå varandra.

Tystnadsplikt

Tystnadsplikt gäller all personal som du möter i vården, oavsett om det är inom offentlig eller privat vård.

Det är viktigt att du som besöker min terapimottagning känner dig trygg och ett förtroende i kontakt med din terapeut. Att våga prata om jobbiga saker och sina innersta tankar, känslor, lidande, problem och livshändelser, förutsätter att du kan känna dig trygg, så att du vågar prata om allt och våga öppna upp. Därför har alla som arbetar inom hälso- och sjukvården tystnadsplikt.

Du ska till exempel känna dig trygg med att när du söker vård hos KBT Eskilstuna, lämnas inte uppgifter ut om den behandling du får, inte heller information om hur du bor och med vem. Patientjournalen omfattas också av sekretess och de enda som får läsa din journal är personalen som vårdar dig. Det spelar ingen roll om journalen finns i en dator eller om den är skriven på papper.

Undantag från tystnadsplikten

Den enda gång som jag som terapeut måste bryta sekretessen och jag måste lämna ut uppgifter om dig, trots att du som patient inte har gett ditt samtycke till detta kan vara:
… om barn utsätts för brott. Det kan handla om att ett barn misshandlas eller utsätts för sexuella övergrepp.
… om misstankar finns att ett barn far illa på något sätt.

Det kan också vara om en domstol, åklagare eller polisen behöver ta del av din vård på något sätt, eller om kommunens socialtjänst behöver uppgifterna för att utreda ett ärende.

Undantag gäller också om det finns misstankar att någon har begått ett brott som är så allvarligt att det ger minst ett års fängelse.

Psykoterapimottagning
Rademachergatan 21
632 20 Eskilstuna

Hemsida byggd av: JONOmedia.se