Mottagning för psykoterapi för individer, par och familjer.

Sarika Liljegren: Legitimerad psykoterapeut med schematerapeutisk inriktning

Jag finns här för dig! Oavsett om du har tillfälliga problem eller långvariga och önskar samtala och reflektera kring din situation tillsammans med en utomstående professionell person.

Boka tidKontakta mig

Mottagning för psykoterapi

för individer, par och familjer.

Sarika Liljegren: Legitimerad psykoterapeut med schematerapeutisk inriktning.

Jag finns här för dig! Oavsett om du har tillfälliga problem eller långvariga och önskar samtala och reflektera kring din situation tillsammans med en utomstående professionell person.

Jag är Sarika Liljegren, legitimerad psykoterapeut med schematerapeutisk inriktning.

Jag har möjlighet att ta emot vuxna, barn/ungdomar, familjer eller par för exempelvis stödsamtal, krissamtal eller insikts- och bearbetande psykoterapisamtal.

Det kan handla om arbetsrelaterad problem, utmatning, stress, ångest-problem, ohjälpsamma tankar, relationsproblem och ohälsa. 

Mångårig erfarenhet av professionell samtals behandling i möte med människor i svåra livssituationer, som kurator på ungdomsmottagning, familjebehandlare på socialtjänsten och handledare på HVB-hem för ensamkommande barn.

Schematerapi

Schematerapi är en typ av psykoterapi som kombinerar inslag av kognitiv beteendeterapi (KBT), objektrelationer och gestaltterapi.

Terapin bygger på tanken att människor har underliggande ”scheman” eller mönster av tankar, känslor och beteenden som utvecklas i barndomen och fortsätter att påverka deras vuxna liv.

Dessa scheman kan leda till negativa tankar, känslor och beteenden som bidrar till utvecklingen av psykiska tillstånd som depression, ångest och personlighetsstörningar.

I schematerapi hjälper terapeuten klienten att identifiera och förstå sina scheman och hur de påverkar sitt nuvarande liv.

Parterapi

Alla relationer mår bra av ömsesidig omsorg. Genom parterapi och relationsarbete jobbar vi tillsammans för att förbättra kommunikationen och lösa konflikter. En terapeut arbetar med båda parter för att hjälpa dem att förstå och ta itu med deras underliggande problem som orsakar problem i relationen. Terapeuten kan använda en mängd olika tekniker och tillvägagångssätt, såsom träning i kommunikationsfärdigheter, känslomässig reglering och konfliktlösning, för att hjälpa paret att förbättra sin relation och bygga ett starkare band. Relationsarbete är ett bredare begrepp som kan syfta på alla typer av arbete som görs för att förbättra en relation, oavsett om det är parterapi, individuell terapi eller självhjälp.

Familjeterapi

Familjeterapi är en typ av terapi som involverar deltagande av flera medlemmar i en familj.

Målet med familjeterapi är att förbättra kommunikationen, lösa konflikter och stärka relationerna inom familjen.

Familjeterapisessioner kan genomföras med alla medlemmar i familjen närvarande, eller med mindre undergrupper.

Terapeuten kan också träffa enskilda familjemedlemmar för att få olika perspektiv på frågorna.

Familjeterapi är användbar för att behandla en mängd olika problem som depression, ångest, missbruk och relationsproblem.

Vad är KBT?

Kognitiv beteendeterapi KBT kan ses som ett paraplybegrepp som inrymmer ett flertal olika kognitiva och inlärningspsykologiska behandlingsmetoder baserat på vetenskapligt synsett. KBT innebär att man undersökande utforskar frågan om vad som fungerar för patienten för att uppnå hens mål, hjälpa personen till nya insikten, ny inlärning, acceptans och reglera sina känslor samt leva med känslan.

Behandlingen är oftast kortvarig mellan 15-20 gånger men även längre tid beroende på problemets karaktär och svårighetsgrad. I behandlingen ingår det att patienten genomförs hemuppgifter mellan sektionerna.

Basen för behandlingsarbetet är på en beteendeanalys/fallkonseptualisering där terapeuten samlar in all relevant information och därefter analyserar personens problem bland annat hur har det uppstått, samt vad är det som vidmakthåller problemen. Man ställer även diagnos utifrån DCM-5. Arbetet kommer utvärderas genom olika skattningsformulär som fylls i början av terapin och vid avslutning av terapin. KBT behandling format kan varieras man kan bedriva det enskilt eller grupp, som par terapi, familjeterapi, självhjälpsböcker och online.

Vanliga frågor om KBT:

Hur länge pågår behandlingen?

Vid behandling av exempelvis ångestsyndrom är 15-20 sessioner vanligt. Enklare problem, som fobier, kräver ofta betydligt färre sessioner, medan mer genomgripande behandlingar vid exempelvis personlighetsstörning kan pågå i något eller några år.

Hur ofta träffas man?

Det vanligaste är att man träffas en gång/vecka i den aktiva behandlingsfasen.

Hur går behandlingen till?

Inom KBT arbetar man främst med det som är aktuellt här och nu. Arbetssättet är strukturerat, handlingsorienterat och tydligt, exempelvis vad gäller fokus och mål. Klienten får hemuppgifter och får lära sig metoder som han kan ha nytta av även i framtida problem. Behandlingen bygger inte enbart på samtal, utan också på praktiska övningar.

Vad är terapeutens roll?

Terapeuten strukturerar arbetet och har en aktiv roll.

Vad är grundtanken med behandlingen?

Att förändra tanke- och beteendemönster i syfte att bättre kunna hantera känslomässiga problem.

För vem fungerar KBT?

KBT har på vetenskapliga grunder visat sig fungera på de flesta psykologiska problem så som exempelvis. Depression, bipolära syndrom, stressrelaterade problem, ångest, generellt ångestsyndrom, paniksyndrom, social ångest, tvångssyndrom, posttraumatiskt stressyndrom, sömnstörning, kronisk smärta, sex och samlevnadsproblem och ätstörning.

Värdegrund på KBT Eskilstuna

Min värdegrund på KBT – Eskilstuna följer jag Akademikerförbundet SSR riktlinjer och mitt arbete grundar sig på beprövad erfarenhet och evidens.

I min värdegrund tar jag in aspekter som lika värde oavsett kön, könsöverskridande uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning.

Som psykoterapeut har jag god insyn i HBTQI+ frågor utifrån min erfarenhet som kurator på ungdomsmottagningen.

Psykoterapimottagning
Rademachergatan 21
632 20 Eskilstuna

Hemsida byggd av: JONOmedia.se